Πιστοποίηση

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ εφαρμόζει ένα Πιστοποιημένο Σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ELOT EN ISO 9001:2015 για τις δραστηριότητες «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και ∆ιαχείριση ∆ημοσίων Έργων ή/ και Συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργων Προμηθειών / Υπηρεσιών, και Έργων που Υλοποιούνται με Ίδια Μέσα» Αρ. Πιστοποιητικού: QS.16.018

Θέσεις Εργασίας

Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας και η Ακαδημία Διαμεσολάβησης αναζητούν πάντα τη συνεργασία με ταλέντα με ενδιαφέρον για τον επιχειρηματικό κόσμο. Γίνε μέρος της ιστορίας μας,συνεργάσου μαζί μας.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι