Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να αποφασίζει και να ενεργεί για κάθε ζήτημα, που αφορά στη διοίκηση του Συνδέσμου και στη διαχείριση της περιουσίας του, καθώς και γενικώς να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών του, εκτός από τις αποφάσεις εκείνες, που, είτε από τον νόμο, είτε από το Kαταστατικό, έχουν επιφυλαχθεί στη Γενική Συνέλευση των τακτικών Μελών του Συνδέσμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 24ης Μαΐου 2016 αποτελείται από τους εξής:

•    Πρόεδρος: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΚΑΣ, Πρόεδρος «ΗΛΕΚΤΡΑ»  A.Ε.
•    Α΄ Αντιπρόεδρος: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, Δ/νων Σύμβουλος «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΤΕ
•    Β΄ Αντιπρόεδρος: ΛΟΪΖΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Αντιπρόεδρος ΔΣ/ Δ/νων Σύμβουλος «ΙΟΝ /INTERION» ΑΕ
•    Ταμίας: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ, Αντιπρόεδρος ΔΣ «ΑΘΗΝ. ΟΙΚΟΓΕΝ. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ (FERRO)»  ΑE
•    Γεν. Γραμματέας: ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Εταίρος  «ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ, ΤΑΤΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ (PPT LEGAL)» Δικηγορική Εταιρεία
•    Αν. Γεν. Γραμματέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ» ΑΕ
•    Αν. Ταμίας: ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος «CONSUL» ΑΕ

Σύμβουλοι:
•    ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ,  Πρόεδρος «ΒΑΛΕΡ» ΑΕ
•    ΜΠΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , Δ/νων  Σύμβουλος «PHILIPS HELLAS» ABEE

•    Δ/ντής  «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΙΔΟΣ)» ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

•    Δ/ντής  «Ιδρύματος Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων»  ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δικ. « ΠΑΠΟΛΙΤΗΣ&ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ» Δικ. Ετ.

 
Αν. Μέλος ΔΣ:
•    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ, Πρόεδρος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ  ΑΕΕΔ– ΣΕΠΕΥ»
•    ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΤΖΕΝΗ, Μέλος  Δ.Σ.  «ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ»

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπικουρείται στο έργο του από το Γενικό Συμβούλιο το οποίο, εφόσον δεν δεσμεύεται από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, αποφασίζει για κάθε θέμα, που παραπέμπεται σε αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Γενικό Συμβούλιο, που αποτελείται και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτίζεται από τους:

 

 • Γεράσιμο Φωκά, Πρόεδρο ΣΑΕ&ΕΠΕ / Πρόεδρο ΗΛΕΚΤΡΑ  A.Ξ.Ε.  
 • Θεόδωρο Πανταλάκη,  Α΄ Αντιπρόεδρο ΣΑΕ&ΕΠΕ /Δ/ντα Σύμβουλο ATTICA BANK ATE
 • Ευστάθιο Λοΐζο, Β΄ Αντιπρόεδρο ΣΑΕ&ΕΠΕ / Αντιπρόεδρο ΙΟΝ  Α.Ε. & Δ/ντα Σύμβουλο INTERION SA
 • Σταμάτη Ρεμούνδο, Ταμία ΣΑΕ&ΕΠΕ /Αντιπρόεδρο ΔΣ Αθην. Οικογεν. Αρτοποιία –FERRO Α.Ε.
 • Ιωάννα Αναστασοπούλου, Γεν. Γραμματέα ΣΑΕ&ΕΠΕ /Εταίρο Βγενόπουλος & Συνεργάτες Δικ. Εταιρεία
 • Κωνσταντίνο Σαραντόπουλο, Αν. Γεν. Γραμματέα ΣΑΕ&ΕΠΕ /Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 • Λουκά Βαλετόπουλο, Πρόεδρο  ΒΑΛΕΡ Α.Ε
 • Γεώργιο Γραβιά, Δικηγόρο Παπαπολίτης & Παπαπολίτης Δικ. Εταιρεία
 • Κωνσταντίνο Λεβέντη, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο CONSUL A.Ε.
 • Παναγιώτη Μπαρά, Δ/ντα Σύμβουλο PHILIPS HELLAS ABEE
 • Χαράλαμπο Τσαρδανίδη, Δ/ντή, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 • Ιωάννη Πολυχρονίου, Πρόεδρο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΕΕΔ
 • Ιωάννα Πουρνάρα, Μέλος  Δ.Σ.  «ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ»
 • Παναγιώτη Βασιλειάδη, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο DATA COMMUNICATION Α.Ε.
 • Γεώργιο Αλεξ. Βερνίκο, Πρόεδρο ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΑΝΕ
 • Σταύρο Γιγάντες, Partner STS - Business Partners
 • Θεόδωρο Ζηνιάτη, Eκπρόσωπο εταιρείας, ΑΕΞΤΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΜΠΗΤΣ
 • Νέλλο Κανελλόπουλο, Δ/ντα Σύμβουλο ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
 • Μωρίς Καπουάνο, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο ΚΑΠΟΥΑΝΟ Α.Ε.
 • Ζακ Κισέογλου, Αν. Δ/ντα Σύμβουλο GOLD AIR CARGO Α.Ε.
 • Διαμαντή Κωνσταντακόπουλο, Διευθυντή Οικονομ. & Διοικ. Υπηρεσιών ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ– ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
 • Γεώργιο Κώτσαλο, Δ/ντα Σύμβουλο INTERAMERICAN Α.Ε.
 • Σταύρο Λεκκάκο, Πρόεδρο, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ
 • Ιωάννη Μαραγκουδάκη, Πρόεδρο ΔΗΜ. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ & ΑΦΟΙ Α.Ε.
 • Ιωάννη Μίχο, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο EPSILON NET A.E
 • Στέλιο Μορφοβασίλη, Δ/ντα Σύμβουλο ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗΣ Α.Ε.
 • Νικόλαο Παπάζογλου, Δ/ντα Σύμβουλο ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
 • Γεώργιο Συριανό, Γεν. Διευθυντή ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
 • Θεόδωρο Τρύφωνα, Αντιπρόεδρο ΔΣ  EΛΠEN EΛΛAΣ A.E.
 • Απόστολο Χατζηπαναγιώτου, Μέλος ΔΣ  CHUGOKY Α.Ε.Β.Ε.


Οι δραστηριότητες του Συνδέσμου έχουν υπαχθεί σε Τομείς, για την επίτευξη της αποτελεσματικότητας κινήσεων και αποφάσεων, ως εξής:

•    Τομέας Τραπεζικών Εταιρειών, επικεφαλής: κ. Θεόδωρος Πανταλάκης
•    Τομέας Χρηματιστηριακών Εταιρειών, επικεφαλής: κ. Ιωάννης Πολυχρονίου
•    Τομέας Ναυτιλιακών Εταιρειών, επικεφαλής: κ. Γεώργιος Βερνίκος
•    Τομέας Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, επικεφαλής: κ. Mωρίς Καπουάνο
•    Τομέας Τουριστικών Εταιρειών, επικεφαλής: κ. Θεόδωρος Ζηνιάτης
•    Τομέας Τεχνικών και Εργοληπτικών Εταιρειών, επικεφαλής: κ. Γεώργιος Συριανός
•    Τομέας Κοινωνικών Εκδηλώσεων, επικεφαλής: κ. Στέλιος Μορφοβασίλης
•    Τομέας Εργασιακών Σχέσεων και Φορολογικών Υποθέσεων, επικεφαλής: κ. Ευστάθιος Λοΐζος
•    Τομέας Φαρμακευτικών Εταιρειών, επικεφαλής: κ. Νικόλαος Παπάζογλου
•    Τομέας Βιομηχανικών Εταιρειών, επικεφαλής: κ. Σταμάτης Ρεμούνδος
•    Τομέας Εταιρειών Logistics, επικεφαλής: κ. Ζακ Κισέογλου

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές για το 2016 έχουν οριστεί από την Ελεγκτική Εταιρεία Nexia A. E.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter του Συνδέσμου για να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητές μας.
Μη έγκυρο email
Invalid Input

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Τηλέφωνο 2103620274