Πανεπιστημίου 16
2103620274

Σκοποί

Γενικοί σκοποί του Συνδέσμου είναι η διαφύλαξη και η προαγωγή των συμφερόντων των Mελών του από νομική, οικονομική και κοινωνική άποψη, στο πλαίσιο της επίτευξης της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Στον σκοπό του Συνδέσμου περιλαμβάνονται τα κοινά συμφέροντα των Mελών τουη μελέτη και προαγωγή του θεσμού της Ανώνυμης Εταιρείαςτης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και των συναφών με αυτούς θεσμών, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού, ως και η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των οικονομικών μονάδων και επιχειρήσεων των Mελών του, που λειτουργούν με μία από τις ανωτέρω μορφές.

Eιδικότεροι σκοποί του Συνδέσμου είναι:

 • μελέτηπροβολή και υποστήριξη των ζητημάτωνπου ενδιαφέρουν και αφορούν τα Μέλη του και των οποίων η επίλυση συμβάλλει στην ανάπτυξη των ίδιων και της ελληνικής οικονομίας.
 • H γενική (ιδίως ενώπιον των δικαστηρίων και των Δημοσίων Αρχών, ως και των διαφόρων συλλογικών οργάνων) εκπροσώπηση των Mελών του για τη διασφάλιση των κοινών συμφερόντων τους.
 • αναζήτηση, από κοινού με τις Δημόσιες Αρχές και τις Οργανώσεις των εργαζομένων στις εταιρείες – Μέλη του, κάθε λύσης, που θα συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και στην ανάπτυξη της οικονομικής ευημερίας της χώρας,
 • διαπραγμάτευση και η σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας με τις προαναφερόμενες οργανώσεις εργαζομένων στις εταιρείες – Μέλη του, ως και η συμμετοχή του στη διαδικασία της επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας με την μεσολάβηση και τη διαιτησία και στις σχετικές διαδικασίες στα αρμόδια διαμεσολαβητικά ή διαιτητικά όργανα και στα αρμόδια τακτικά δικαστήρια, στα οποία περιλαμβάνεται και το Συμβούλιο της Επικρατείας.
 • σύσταση Ιδρύματος Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, καθώς και η σύσταση Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, το οποίο υπάγεται οργανικά στο Ίδρυμα Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, αλλά λειτουργεί αυτοτελώς, και του οποίου οι δαπάνες περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό δαπανών του Ιδρύματος.
 • επιμόρφωση των στελεχών, ως και των αναφερομένων στο άρθρο 4 λοιπών εταιρειών, με την ίδρυση και λειτουργία Εκπαιδευτικών Κέντρων, Σχολών, Επιμορφωτικών Κέντρων κ.ά. και με την διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων κ.λπ.
 • Η υλοποίηση κυβερνητικών, κοινοτικών, αναπτυξιακών και λοιπών εν γένει προγραμμάτων.
 • Η σύσταση και λειτουργία Διακλαδικής Οργανώσεως Παραγωγικών Τάξεων με τη συμμετοχή των Ενώσεων, Συνδέσμων και λοιπών συλλογικών φορέων, στους οποίους μετέχουν τα Μέλη του με βάση την ειδικότερη οικονομική δραστηριότητά τους, για την από κοινού μελέτη, προβολή και επίλυση των κοινών προβλημάτων, τα οποία εκάστοτε ανακύπτουν.
 • συμμετοχή σε Διεθνείς Ενώσεις και Οργανισμούς, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς,
 • συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές και συνέδρια, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και γενικά εκδηλώσεις, που έχουν σχέση με τους σκοπούς, που επιδιώκονται από τον Σύνδεσμο,
 • παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς των αναπτυσσομένων Xωρών και των Xωρών σε μετάβαση, προκειμένου να συντελέσει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών των Xωρών και
 • Η σύσταση αυτοτελώς ή ως όργανο του Συνδέσμου και λειτουργία του "Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας".