ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Γενικοί σκοποί του Συνδέσμου είναι η διαφύλαξη και η προαγωγή των συμφερόντων των Mελών του από νομική, οικονομική και κοινωνική άποψη, στο πλαίσιο της επίτευξης της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Στον σκοπό του Συνδέσμου περιλαμβάνονται μόνο τα κοινά συμφέροντα των Mελών του, η μελέτη και προαγωγή του θεσμού της Ανώνυμης Εταιρείας, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και των συναφών με αυτούς θεσμών, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού, ως και η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των οικονομικών μονάδων και επιχειρήσεων των Mελών του, που λειτουργούν με μία από τις ανωτέρω μορφές.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Eιδικότεροι σκοποί του Συνδέσμου είναι: