Πανεπιστημίου 16
2103620274
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5002563

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5002563

 


 

Ανακοίνωση οριστικού Πίνακα Υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.:146273/4-11-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 Πληροφορίες – Δημοσίευση: 30 Δεκεμβρίου 2019

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση ΕΔΩ


 

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 146273/4.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πληροφορίες – Δημοσίευση: 16 Δεκεμβρίου 2019

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση ΕΔΩ


 

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της  υπ’ αρ. πρωτ.: 146273/4.11.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες – Δημοσίευση: 5 Δεκεμβρίου 2019

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση ΕΔΩ


  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες – Δημοσίευση: 4 Νοεμβρίου 2019

Στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος» (Κωδ. ΟΠΣ: 5002563) ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών & ΕΠΕ (δ.τ. ΣΑΕ-ΕΠΕ) προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ. Πρωτ.: 146273/4.11.2019)

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ. Πρωτ.: 146273/4.11.2019) για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου – (Δες αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – (Δες αρχείο εδώ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣH-(άρθρο 8 Ν.1599/1986) – (Δες αρχείο εδώ)

 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και λήγει την Τετάρτη  20 Νοεμβρίου 2019.

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Με γνώμονα την συνεχή και πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με το Έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος», ΟΠΣ 5002563, με Αναθέτουσα Αρχή το Σωματείο «Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ» σας παραθέτουμε μια αναλυτική ενημέρωση όλων των Δράσεων που περιλαμβάνει το έργο.

Περιεχόμενο του Έργου είναι:

  • Η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μέσα από μία τεκμηριωμένη διαδικασία διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, για την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της επαγγελματικής ικανότητας των συμμετεχόντων.
  • Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων, από την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευθέντων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Το Έργο αναφέρεται στον Τομέα του Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι ένας από τους 9 Στρατηγικούς Τομείς της χώρας. Το Έργο αφορά στην κατάρτιση 1.000 ωφελουμένων / εργαζομένων (μονίμων, μερικά και εποχικά απασχολούμενων) σε 5 προγράμματα κατάρτισης. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μόνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Το Έργο αφορά όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Προγράμματα Κατάρτισης:

Το Εκπαιδευτικό Σχέδιο περιλαμβάνει 3 προγράμματα κατάρτισης που αφορούν τους 1.000 καταρτιζόμενους:

α/α

Τίτλος Προγράμματος

Διάρκεια σε ώρες

1.      

Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων και Υλικών

100

2.      

Τεχνικός Διαχείρισης και Ελέγχου Συστημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος

100

3.      

Στέλεχος Οργάνωσης Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού

100

Την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης θα ακολουθήσει διαδικασία πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων/δεξιοτήτων για το σύνολο των ωφελουμένων, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Χρηματοδότηση και οικονομικές προϋποθέσεις:

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις των οποίων οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Αντίθετα, όσοι εργαζόμενοι  το ολοκληρώσουν θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα πέντε (5) ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Το Έργο περιλαμβάνει και το συνολικό κόστος για την Πιστοποίηση των καταρτιζομένων καθώς και τις δαπάνες που αφορούν τη δημοσιότητα αλλά και τη διοικητική υποστήριξη υλοποίησής του.

Υλοποίηση Προγραμμάτων:

Τα προγράμματα κατάρτισης θα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική εκπαίδευση η οποία θα πραγματοποιείται μέσω:

  • Μικτής Κατάρτισης (blended learning), που συνδυάζει τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση.
  • Εξ ολοκλήρου τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).
  • Συμβατικής δια ζώσης κατάρτισης στην αίθουσα.

Η εκπαιδευτική μέθοδος που θα επιλέγεται τελικώς για κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης από τον Ανάδοχο, θα εξαρτάται από τη σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευομένων (ηλικία, επαγγελματική εμπειρία, επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, κ.α.), τη γεωγραφική διασπορά τους και τα ωράρια εργασίας τους.

Κίνητρα για συμμετέχοντες:
Οι ωφελούμενοι με την παρακολούθηση των προγραμμάτων Κατάρτισης:

  • θα αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις που καθιστούν τα συγκεκριμένα αντικείμενα σύγχρονα και επίκαιρα
  • θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
  • Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/δεξιοτήτων, από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
  • Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην κινητικότητα των εργαζομένων και στην ενίσχυση της απασχολισημότητας τους.
Σχετικές ενημερώσεις