Πανεπιστημίου 16
2103620274
Δελτίον Συνδέσμου ΑΕ|Ε για Ιούνιο 2024

Δελτίον Συνδέσμου ΑΕ|Ε για Ιούνιο 2024

Προς τα Μέλη του Συνδέσμου

Σας αποστέλλουμε το Δελτίον για τον μήνα Ιούνιο 2024.
Δείτε ορισμένα από τα θέματα:

Η αδικαιολόγητη μη διανομή των κερδών ΑΕ δημιουργεί ζημία του μετόχου και γεννά ατομική αξίωση του μετόχου ΑΕ κατά μελών του ΔΣ αυτής εφόσον όμως υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της ανώνυμης εταιρείας για διανομή των κερδών.

ΤριμΕφΠειρ 14/2024 (Ναυτικό Τμήμα)


Δεν παραβιάζεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος στο πλαίσιο ορισμένης διοικητικής διαδικασίας με περισσότερα στάδια ούτε νοείται η δημιουργία προστατευόμενης εμπιστοσύνης από ενέργειες διοικητικών οργάνων που λαμβάνουν χώρα σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, κατά τρόπο που το όργανο που επιλαμβάνεται σε επόμενο στάδιο να μην δύναται να ασκήσει πλήρως την αρμοδιότητά του.

ΣτΕ 24/2024 (Τμήμα Δ’)


Είναι καταχρηστική ρήτρα πρόωρης λύσεως συμβάσεως δανείου όταν παρέχει το δικαίωμα στον δανειστή να το ασκήσει χωρίς να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας μεταξύ αυτού του δικαιώματος και της σοβαρότητας της εκ μέρους του οφειλέτη αθετήσεως των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως το ύψος των μη καταβληθέντων ληξιπρόθεσμων δόσεων σε σχέση με το συνολικό ποσό του δανείου και τη διάρκεια της συμβάσεως, καθώς και με το ενδεχόμενο η άσκηση του δικαιώματος να έχει ως αποτέλεσμα την πώληση διά πλειστηριασμού, εκτός οιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας, της οικογενειακής κατοικίας του καταναλωτή.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΕ της 9 Νοεμβρίου 2023 | SP, CI κατά Všeobecná úverová banka a.s., Υπόθ. C-598/21

Διαβάστε το δελτίο ΕΔΩ

 

Σχετικές ενημερώσεις