Πανεπιστημίου 16
2103620274

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ  για την εκτέλεση της Πράξης: «Εξαλείφοντας τα εμπόδια προς μια πολυπολιτισμική κοινωνία (ΕΟΧ GR07 / 3546)», στο πλαίσιο του  Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (XΜ) Του Eυρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014, προτίθεται να προβεί σε ανάθεση έργου σε Επιστημονικό  Προσωπικό (Εξωτερικό Συνεργάτη), υπό την αίρεση έγκρισης του σχετικού κονδυλίου.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 

Για τις ανάγκες του έργου θα επιλεγεί ένας (1) συνεργάτης με τα ακόλουθα στοιχεία: 

  • Χρονική Διάρκεια: 7 μήνες
  • Συνολικές μεικτές αποδοχές:  7.620 € 

 

Αντικείμενο ενασχόλησης:

Ερευνητική υποστήριξη σε όλα τα πακέτα εργασίας Υλοποίηση Επιτόπιας Έρευνας – ερωτηματολόγια και ομάδες εστιασμού.

Εισαγωγή στοιχείων σε βάση δεδομένων. 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

1. Κάτοχος Μεταπτυχιακού  Τίτλου στους Τομείς των Οικονομικών, Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών ή συγγενή κλάδο με ενασχόληση με τα ζητήματα ένταξης των μεταναστών. 

2. Επαρκής Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

3. Καλή γνώση της Αγγλικής. 

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν Αίτηση, πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και γνώσεων ξένων γλωσσών, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, κλπ.).

 Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη:

«Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Πράξη «Ερευνητική και διοικητική υποστήριξη σε όλα τα πακέτα εργασίας» μέχρι και τις  15/4/2016 στη διεύθυνση:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ 

Πανεπιστημίου 16

Αθήνα 10672 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου ΑΕ  και ΕΠΕ .

Σχετικές ενημερώσεις