Πανεπιστημίου 16
2103620274

Webinar με θέμα: “Νέος Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις”

Ο Σύνδεσμος ΑΕ&ΕΠΕ σας προσκαλεί σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: 

Νέος Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις”

Τετάρτη, 26.5.2021 – ώρες 5-8 μμ

Θέματα:

Α. Γενική θεώρηση των τροποποιήσεων που εισάγει ο ν. 4782/2021 στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων.

Β. Ανάλυση των σημαντικότερων μεταβολών στις επιμέρους ρυθμίσεις.

  1.  Γενικές διατάξεις
  2.  Διαδικασίες ανάθεσης
  3.  Προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας
  4.  Υποβολή και αξιολόγηση προσφορών
  5. Κατακύρωση
  6. Εκτέλεση
  7. Δικαστική προστασία
  8. Μεταβατικές διατάξεις

Γ. Τελική αποτίμηση των μεταβολών

Xαιρετισμός:

Εισηγητές: 

Σχετικές ενημερώσεις