Πανεπιστημίου 16
2103620274
Δελτίον Συνδέσμου ΑΕ|Ε για τον μήνα Απρίλιο 2024

Δελτίον Συνδέσμου ΑΕ|Ε για τον μήνα Απρίλιο 2024

Προς τα Μέλη του Συνδέσμου

Σας αποστέλλουμε το Δελτίον για τον μήνα Απρίλιο 2024.
Δείτε ορισμένα από τα θέματα:

Η υπαιτιότητα ως προς την επιλογή ή ως προς την εποπτεία των υποκατάστατων οργάνων ή των προστηθέντων δημιουργεί ατομική ευθύνη των μελών ΔΣ της ΑΕ για πταίσμα τους κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί υπό περιστάσεις οι οποίες πρέπει να προβληθούν νομίμως και να αποδειχθούν.
ΑΠ 1530/2023 (B1` Πολιτικό Τμήμα)
Σε παραμεθόριες περιοχές επιτρέπεται η με διαθήκη διάθεση ακινήτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός ΕΕ ή ΕΖΕΣ χωρίς τη θετική εκ των προτέρων απόφαση της διοικήσεως δεδομένου ότι η απαγόρευση αφορά στις δικαιοπραξίες εν ζωή και όχι στη μονομερή μη απευθυντέα αιτία θανάτου δικαιοπραξία που είναι η διαθήκη.
ΑΠ 1326/2022 (Γ` Πολιτικό Τμήμα)
Αντίθετη προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο η αναιτιολόγητη καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Παραβιάζει μεταξύ άλλων, το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνωρίζει το δικαίωμα σε αποτελεσματική νομική προστασία και έχει άμεση ισχύ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΕ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 21ης Φεβρουαρίου 2024 Υπόθ. C-715/20

Διαβάστε το Δελτίο ΕΔΩ

Σχετικές ενημερώσεις