Πανεπιστημίου 16
2103620274

Θέσεις εργασίας: Εσωτερικός συνεργάτης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ αναζητεί συνεργάτη –υπάλληλο, που θα στελεχώσει το τμήμα συνδρομών των Μελών του.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, για μερική απασχόληση, έξι ώρες, δυο φορές την εβδομάδα.

Αρμοδιότητες

 • επικοινωνία με τις εταιρείες μέλη του Συνδέσμου για την είσπραξη των συνδρομών τους
 • ενημέρωση των ανωτέρων σχετικά με την απροθυμία ή την αδυναμία να προβούν σε έγκαιρες πληρωμές
 • διαπραγμάτευση εξόφλησης προθεσμιών ή προγραμμάτων πληρωμής
 • ενημέρωση νέων εταιρειών σχετικά με τις παρεχόμενες από τον Σύνδεσμο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπηρεσίες
 • υποστήριξη στη Διαχείριση της υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων του Συνδέσμου
 • διαχείριση ερωτημάτων ή παραπόνων
 • τακτική ενημέρωση της κατάστασης λογαριασμού των μελών και της βάσης δεδομένων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαιτούμενα προσόντα / δεξιότητες

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ στις οικονομικές, πολιτικές, διοικητικές επιστήμες
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
 • Ικανότητα διαπραγμάτευσης και πειθούς

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο [email protected] έως 5/9/2020 με ένδειξη«Θέση εργασίας Εσωτερικού Συνεργάτη»

Η εταιρία είναι πλήρως συμμορφωμένη στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).


Πληροφορίες – Δημοσίευση: 8 Οκτωβρίου 2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους, δημόσιους ή ιδιωτικούς

 Ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ αναζητεί συνεργάτη – μόνιμουπάλληλο που θα στελεχώσει το τμήμα Ελληνικών και Ενδοκοινοτικών έργων.

Αρμοδιότητες

 • Υποστήριξη στη σύνταξη και υποβολή προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων/ επιδοτούμενων έργων που προκηρύσσονται από ελληνικούς φορείς και από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απασχόλησης / ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνικής πολικής, περιφερειακής ανάπτυξης, ΤΠΕ κ.λπ
 • Υποστήριξη στη Διαχείριση της υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων του Συνδέσμου
 • Συνδρομή στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και συνεργασιών του Συνδέσμου

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαιτούμενα προσόντα / δεξιότητες

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ. Επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Ικανότητα συγγραφής παραδοτέων / αναφορών/ μελετών
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ. Επιθυμητή η γνώση χειρισμού socialmedia
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης επαγγελματικών ταξιδιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Επιθυμητή Επαγγελματική εμπειρία στη Διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων/ Επιδοτούμενων Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, LEADER, HORIZON, INTERREG, κ.λπ.)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο [email protected] έως 18/10/2019 με ένδειξη «Θέση εργασίας Εσωτερικού Συνεργάτη»

Η εταιρεία είναι πλήρως συμμορφωμένη στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

 

Σχετικές ενημερώσεις